Hôm nay, ‘cụ giáo’ Kim Soo Hyun nhập ngũ

비엔티뉴스 0 3372 0

Địa điểm huấn luyện của Kim Soo Hyun được tiết lộ tại Paju, Gyeonggi-do. Ban đầu, nam diễn viên muốn giữ bí mật về địa điểm này và muốn nhập ngũ một cách lặng lẽ. Kim Soo Hyun tin rằng việc nhập ngũ là một điều gì đó tự nhiên xảy đến với mình bởi vì anh là một thanh niên Hàn Quốc. Thêm vào đó, nam chính của ‘Vì sao đưa anh tới’ không muốn gây khó khăn cho những người khác nhập ngũ cùng ngày với mình.

Tuy nhiên, thông tin này cuối cùng cũng bị tiết lộ. Kim Soo Hyun sẽ bắt đầu vào quân ngũ trong hôm nay và thời gian 21 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự của anh sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Trước đó, Kim Soo Hyun đã dành thời gian rãnh rỗi bên gia đình và bạn bè trước khi vào quân đội. Anh cũng không tổ chức họp báo hay có bất cứ hoạt động truyền thông nào liên quan đến việc này.

0 Comments     0.0 / 0
최근후기
글이 없습니다.
최근문의
글이 없습니다.
최근댓글
글이 없습니다.
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand