2017: một năm tan rã của nhiều nhóm nhạc Kpop

 

 

 

#1. Miss A

Sau sự ra đi của Jia và Min, JYP cũng thông báo Miss A chính thức tan rã. Fei và Suzy tiếp tục hoạt động solo ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

 

 

#2. Wonder Girls

Sau khi Sunmi và Yeeun quyết định rời JYP, Wonder Girls thông báo tan rã vào tháng 1. Trước khi chính thức đi trên những con đường riêng, Wonder Girls đã phát hành ca khúc cuối cùng ‘Draw me’.

#3. I.O.I

Sau khi hoàn tất một năm quảng bá thành công như một nhóm nhạc dự án và tổ chức một concert riêng, I.O.I chính thức tan rã. Các cô gái cũng phát hành ca khúc tạm biệt.

#4. SISTAR

Khi hợp đồng cá nhân với công ty quản lí hết hạn, các thành viên thảo luận và cùng nhau đưa ra quyết định rã nhóm. Chỉ còn Dasom và Soyou gia hạn hợp đồng với Starship Entertainment.

#5. SPICA

Sau 5 năm chật vật mà vẫn không được biết đến nhiều, SPICA chính thức tan rã vào tháng 2.

#6. History

FAVE Entertainment quyết định theo đuổi sự nghiệp solo cho mỗi thành viên.

#7. I.B.I

Cũng như I.O.I, nhóm nhạc dự án này cũng tan rã sau khi dự án ngắn ngủi của họ hoàn tất.

#8. Chocolat

Nhóm đã không hoạt động từ năm 2013 và hợp đồng kết thúc vào tháng 2.

#9. D.Holic

Trừ Rena, các thành viên còn lại đều rời nhóm khiến việc tan rã là không thể tránh khỏi.

#10. The Legend

Sau khi chiến thắng trong vụ kiện chống lại công ty quản lí hồi tháng 5, nhóm cũng chính thức tan rã.

#11. Unicorn

Cựu thành viên Rumi thông báo trên Instagram rằng nhóm đã tan rã.

#12. VX

Theo công ty quản lí, nhóm chính thức tan rã vào tháng 11.

  
   

0 Comments     0.0 / 0
최근후기
글이 없습니다.
최근문의
글이 없습니다.
최근댓글
글이 없습니다.
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand