5 lần G-Dragon diện ‘đồ độc’ thành trào lưu của dân Hàn


Nhiều năm qua, trưởng nhóm BigBang đã trở thành tiêu điểm về trang phục và ngoại hình – cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Trong nhiều trường hợp, anh bị chế giễu vì phong cách thời trang kì quặc, nhưng anh cũng là người khởi đầu nhiều xu hướng được cả các idol khác và công chúng ứng dụng theo.

#1. Kính râm màu nổi

#2. Áo sơ-mi Hawaii


#3. Kính oval

#4. Mũ lưỡi trai có dây điều chỉnh dài

Với việc ra mắt thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE, G-Dragon mang theo bộ sưu tập mũ với dây điều chỉnh độ lớn nhỏ siêu dài. Ban đầu người ta nghĩ hơi kì quặc nhưng kiểu mũ này đã trở thành trào lưu.

#5. Sơn móng


Những móng tay được sơn vẽ rất phổ biến với phụ nữ, nhưng khi G-Dragon bắt đầu xu hướng trang trí móng tay đã phá vỡ phần nào sự kì thị giới tính.


0 Comments     0.0 / 0
최근후기
글이 없습니다.
최근문의
글이 없습니다.
최근댓글
글이 없습니다.
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand