‘Tuổi trẻ đẹp hơn hoa’ của WINNER xác nhận ngày phát sóng


 

Bạn đã sẵn sàng xem show ‘Youth over flowers’ phiên bản WINNER chưa nè!

Đài tvN đã chính thức xác nhận chương trình ‘New Journey to the West, A Supplementary Story – Youth Over Flowers’ với nhân vật chính là Song Min Ho và các thành viên khác của WINNER sẽ bắt đầu lên sóng lúc 10 giờ 50 phút tối 7 tháng 11 (giờ Hàn Quốc).


Yếu tố hài hước trong mùa đặc biệt của ‘Youth over flowers’ sẽ xuất hiện trong trò chơi trí tuệ giữa các thành viên WINNER. Thêm vào đó là sự ‘lọt hố’ của WINNER khi nhóm đã cố công chuẩn bị và đề phòng mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn bị ekip của chương trình ‘bắt cóc’ và bị đưa đi mà không thể đem theo vật dụng gì.

Các chàng trai đã đến Úc để ghi hình chương trình. Nhớ đón xem!


0 Comments     0.0 / 0
최근후기
Good event!
| ASIA VIP AWARD 2018 수상 기업 결제서비스
ph9 사용기
| 알칼리수 셀프제조 텀블러 PH9 [무료배송]
감사합니다.잘 쓸게요~
| [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
최근문의
더블? 싱글 ? 여부
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
볼트케이스출시
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
코팅 등 여부 문의
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
24,30후라이펜 28 웍 다 더블코팅인가요?
답변완료 | 블랙큐브 쿡셀 더블 통3중 홈쇼핑 채널 상품,백화점가
휴대폰
답변완료 | [예약판매]247 SOS STUN CASE 스턴 스마트폰 케이스 예약판매
최근댓글
짱짱하고 한장 사이즈가 넉넉해요. 아기물티슈로 여러 곳에 선물했는데 좋아하네요~
알쏭 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
대박 물티슈네요.잘 쓸게요.감사합니다~
송실 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand