5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

[M news] Sau gần 6 tháng, đâu là những video luyện tập vũ đạo triệu view của Kpop?


5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

Quay đi quay lại một cái thôi mà năm 2017 đã bay veo một nửa! Và sau đây chính là 5 cái tên video luyện tập vũ đạo hot nhất Kpop nửa đầu năm nay. Tất nhiên là toàn vũ đạo cho những bản hit ra lò trong 6 tháng vừa qua rồi (lượt xem tính đến 0h ngày 7/6/2017).

5. “Rookie” – Red Velvet (8,713 triệu lượt xem)


5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

4. “Not Today” – BTS (8,728 triệu lượt xem)

5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

3. “Knock Knock” – TWICE (9,3 triệu lượt xem)

5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

2. “Don’t Recall” – K.A.R.D (9,4 triệu lượt xem)

5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 2017

1. “Signal” – TWICE (10,6 triệu lượt xem)

5 video vũ đạo triệu view hot nhất Kpop nửa đầu 20170 Comments     0.0 / 0
최근후기
건강하고 쓰기 편한 스테인레스 후라이팬이에요^^
| 쿡셀 스테인레스 더블 프라이팬 28cm
감사합니다.잘 쓸게요~
| [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
최근문의
비밀글로 보호된 문의입니다.
답변완료 | 브라텐 원적외선 멀티로스터 캠핑그릴 [구이,꼬치,로스팅]
최근댓글
짱짱하고 한장 사이즈가 넉넉해요. 아기물티슈로 여러 곳에 선물했는데 좋아하네요~
알쏭 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
대박 물티슈네요.잘 쓸게요.감사합니다~
송실 | [캡형]프리미엄물티슈 미엘 블랙 10팩/1박스 [무료배송]
고객센터

대표상담전화

02.6925.2282

ㆍ상담시간 : AM 10:00 ~ PM 5:00
ㆍ토/일/공휴일은 휴무입니다.
ㆍ부재시 문의 게시판을 이용해 주세요.
ㆍ주문마감시간
2:00 PM
평일오후 2시까지
주문시 당일배송
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand